Mlékařské listy

MLÉKAŘSKÉ LISTY – ZPRAVODAJ
ISSN 1212-950X

 

Mlékařské listy Mlékařské listy - zpravodaj 112/2009

 • Světový mlékařský summit poprvé v Latinské Americe
 • Podmínky tvorby biofilmu u Listeria monocytogenes
 • Vliv obsahu Prototheca zophii a Candida lusitaniae na kvalitu syrového mléka
 • Nutriční profily pro "tvrzení" - co přinesou mlékárenskému průmyslu EU
 • Putování za sýry - tentokrát do Mexika

Zaměření:

 

časopis se orientuje na mlékárenství. Uveřejňuje výsledky výzkumu, informuje o novinkách z oboru, o odborných konferencích a seminářích, uvádí zprávy o dění v mlékárenském průmyslu v ČR a o činnosti Českomoravského svazu mlékárenského a Mezinárodní mlékařské federace /IDF/ a jejího Národního komitétu a informace ze škol i mlékáren. Je členěn do rubrik.

Časopis navázal na Mlékařské listy, které vycházely jako příloha u každého sudého čísla zrušeného časopisu Průmysl Potravin. Tam byl fórem pro výsledky výzkumných prací.

Nyní je to samostatný časopis a má širší zaměření. Jeho cílem je informovat o novinkách a výsledcích z oboru široké spektrum mlékárenských pracovníků ve výzkumu, odborných školách i v praxi a další čtenáře z příbuzných oblastí, jako je výživa, ekonomika, obaly, přístroje, zařízení a další. Informuje nejen o výzkumu, ale také o seminářích, konferencích, výstavách, mezinárodních setkáních, nové legislativě, hodnocení výrobků, kalendáři budoucích setkání , které se týkají mlékárenského oboru. Časopis je i fórem pro mlékařskou i laickou veřejnost. Důležitým faktorem je i rychlost a aktuálnost informací. Časopis není sponzorován, je finančně soběstačný.

 

Redakční rada:

 

Ing. Jan Drbohlav, CSc. (MILCOM a.s.-VÚM), Ing. Jiří Kopáček, CSc.(ČMSM), Ing. Oldřich Obermaier (IDF), Doc. Ing. Milada Plocková, CSc.(VŠCHT), Ing. Petr Roubal, CSc.(MILCOM a.s.-VÚM), Ing. Štěpán Tůma, Ph.D.(VŠCHT), Ing. Luisa Benešová (MILCOM a.s.-VÚM).

 

Vydavatel:

 

MILCOM a.s.-Výzkumný ústav mlékárenský v Praze ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a s Českým národním komitétem IDF.

 

Periodicita vydávání:

 

6x ročně, průměrný rozsah jednoho vydání je 36 stran formátu A4
Časopis je číslován průběžně od č. 1.
Od roku 2003, č. 75. je uveden anglicky obsah časopisu
Rubrika VĚDA VÝZKUM je od r.2003 a to od č. 75 recenzována. Články v této rubrice mají název a abstrakt v angličtině.

 

Časopis je citován - the journal is citated by:

 

Food Science and Technology Abstracts, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (Czech Agricultural and Food Bibliography).

Roční předplatné činí 1 500,-Kč + DPH

Inzerce je možná na obálce - barevně, uvnitř časopisu černobíle nebo dvoubarevně (černá a modrá specifikovaná jako CMYK-barva cyan 100 % nebo jako přímá barva Pantone Proc. Cyan C)

 

Adresa redakce:

 

MILCOM a.s., Ke Dvoru 12 a, 160 00 Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 354 551-2, fax: 235 358 107, e-mail: mlekarske.listy@milcom-as.c

 

Pokyny pro autory:

Cíle a zaměření časopisu

 

Časopis uveřejňuje výsledky základního i aplikovaného výzkumu z mlékárenského oboru a příbuzných oblastí(výživy, chemie, mikrobiologie, analytiky, techniky a ekonomiky).
Redakce přijímá původní práce, krátká sdělení, poznámky i přehledy.
Tyto práce jsou publikovány v českém jazyce, název práce a abstrakt též v angličtině.
Práce jsou recenzovány, ale autor je zodpovědný za věcnou i formální správnost.

Příprava časopisu

 

Vědecké a odborné články jsou členěny obvyklým způsobem (název, abstrakt, klíčová slova, úvod, materiál a metody, výsledky a diskuze, závěr, reference).

 • Název (v češtině a angličtině): má vyjadřovat stručně cíl a výsledky práce s maximem údajů pro počítačové vyhledávání
 • Údaje o autorech: jméno, příjmení a adresy všech autorů (včetně E-mail)
 • Klíčová slova: charakterizující nejlépe obsah článku ne více než 6
 • Abstrakt/souhrn (v češtině a angličtině): jeden odstavec popisující předmět a výsledky sdělení srozumitelné i bez čtení celého sdělení (tedy bez zkratek)
 • Úvod: popis smyslu práce s odkazy na podobné práce v daném směru
  materiály a metody: popis použitých materiálů, metod a přístrojů
 • Výsledky a diskuze: popis relevantních výsledků následovaný jejich diskuzí. Pro efektivnější prezentaci a zlepšení názornosti používat tabulky a obrázky. Informace v tabulkách a obrázcích nemá být duplicitní 
 • Mají být použity výhradně SI jednotky a symboly, zkratky a akronymy mají být v souladu s mezinárodními zvyklostmi, jiné zkratky musí být vysvětleny
 • Literatura: odkazy se číslují průběžně v textu pomocí horního indexu; zkratky časopisů v bibliografii jsou podle ČSN ISO 4

Pravidla pro elektronicky podávané práce

 • Práce se podávají přednostně ve formátu Microsoft Word (řádkování 2, okraje alespoň 3 cm)
 • Tabulky: mají být na samostatných stránkách a v textu uveden odkaz na ně. Tabulky mají být číslovány průběžně a mají obsahovat stručný srozumitelný nadpis. Popisy sloupců mají být krátké, případný vysvětlující text má být umístěn v poznámce pod tabulkou 
 • Schémata, vzorce a obrázky mají být podobně jako tabulky číslovány, nadepsány, odkazovány v textu a umístěny samostatně, ne vložené do textu 
 • Použitá grafika má být ve formátu TIFF, JPEG, PDF, EMF nebo BMP a to s dostatečným rozlišením (300 dpi) a výborné kvalitě
 • Pole pro automatické číslování odkazů mají být převedena před podáním na text

Příspěvky mohou být publikovány buď černobíle nebo dvoubarevně s využitím specifické modré barvy.

 

csen